Światowy Rok
Planety Ziemia
GEOTURYSTYKA
Pismo Geoturystyka
Kształcenie kadry
Stowarzyszenie IAGt
GEOTURYSTYKA


Kształcenie kadry geoturystycznej

Pierwszą uczelnią w Polsce, która rozpoczęła kształcenie specjalistów potrafiących zaspokoić potrzeby wszystkich turystów, którzy chcą nie tylko zobaczyć, ale także dowiedzieć się dlaczego, kiedy i w jaki sposób powstały wspaniałe obiekty geoturystyczne była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, na którym powołana została w 2000 r. specjalność Geoturystyka. Później Geoturystyka pojawiła się także na innych uczelniach państwowych i prywatnych w Polsce.
Dzisiaj w Katedrze Geologii Podstawowej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki na WGGiOŚ AGH kształci się już kolejne pokolenie specjalistów Geoturystyki. Przed geologami tej specjalności pojawiła się olbrzymia szansa aby poprzez Geoturystykę rozbudzić głębsze zainteresowanie turystów geologią, skłonić do zadawania pytań kiedy, dlaczego i w jaki sposób powstały obiekty geologiczne, wkomponować je w historię Ziemi, w ciąg procesów zachodzących w jej wnętrzu i przekształcających powierzchnię naszej planety, przekonać o konieczności ochrony cennych obiektów poprzez popularyzację wiedzy o nich.

Absolwent specjalności Geoturystyka nabywa w trakcie studiów:

Wiedzę podstawową z zakresu nauk o Ziemi (nauki geologiczne, mineralogiczne, geofizyczne); informatyczną (podstawy obsługi komputerów i prostych systemów informatycznych); ochrony środowiska.
Wiedzę specjalistyczną : znajomość budowy geologicznej Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i obiektów reprezentujących walory turystyczne; geograficzną, w zakresie geografii turystycznej Polski i świata; turystyczną w zakresie turystyki kwalifikowanej, obsługi ruchu turystycznego, infrastruktury turystycznej; geoturystyczną (obiekty przyrody nieożywionej jako atrakcje turystyczne; historyczną i archeologiczna w zakresie znajomości obiektów kultury materialnej; ekonomiczną, w zakresie zarządzania, marketingu i finansów; informatyczna (obsługa systemów komputerowych w turystyce, Internet)
Umiejętności: objaśnienia budowy geologicznej złóż i wszechstronna znajomość obiektów technicznych związanych z pozyskiwaniem kopalin oraz ich przeróbka i przetwórstwem; wyjaśniania budowy geologicznej zwiedzanego terenu w powiazaniu z geomorfologia i historia zagospodarowania; obsługi sektora turystyki, który łączy wiadomości z zakresu nauk o Ziemi i turystyki; tworzenia koncepcji i struktury produktu turystycznego; projektowanie niekonwencjonalnych tras i i imprez turystycznych; korzystania ze źródeł informacji geoturystycznej (bazy danych, Internet); organizowania i prowadzenia grup turystycznych potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji przewodnika; doskonała znajomością języka co najmniej angielskiego; zorganizowanie nowoczesnej firmy turystycznej.
Absolwent specjalności Geoturystyka będzie przygotowany do pracy w:
  • organach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska);
  • gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki;
  • instytutach naukowych i resortowych;
  • szkolnictwie wszystkich szczebli;
  • parkach narodowych i krajobrazowych;
  • biurach podróży, przedstawicielstwach firm zachodnich;
  • własnych biurach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej;
  • redakcjach gazet, radia i TV, agencjach reklamowych, ośrodkach wczasowych, sportowo-rekreacyjnych, hotelach i pensjonatach.


Czasopismo
GEOTURYSTYKAKształcenie kadry geoturystycznej


Międzynarodowe Stowarzyszenie
Geoturystyki  »
[ plik PDF ]
plik PDF
 

© Komitet Planeta Ziemia