Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Pytania o Ziemię
GLEBY - jak dbać o “żyzny naskórek” Ziemi?
Marek Degórski

Gleba stanowi zewnętrzną powłokę litosfery, składającą się z fazy stałej, gazowej i ciekłej, będącą swoistą "skórą" naszej planety. Występuje we wszystkich ekosystemach lądowych oraz w płytkowodnych ekosystemach wodnych. Rozwija się pod wpływem czynników i procesów naturalnych, uwarunkowanych klimatem, stosunkami wodnymi, litologią, rzeźbą oraz materią organiczną, jak również coraz częściej działalnością człowieka, która głównie ma niestety charakter destruktywny. W wyniku wzajemnego oddziaływania czynników glebotwórczych, które są zmienne zarówno w czasie, jak i przestrzeni, kształtowane są geograficznie zróżnicowane właściwości pokrywy glebowej, decydujące o jej żyzności oraz odporności na naturalne i antropogeniczne procesy destrukcyjne. Gleba jest zatem nie tylko naszą "żywicielką", ale również dzięki właściwościom buforowym i filtracyjnym, chroni nas przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, pozwalając utrzymać równowagę w ekosystemach.

Marek Degórski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dzięki swoim właściwościom, gleba uważana jest za "zwierciadło środowiska", w którym odbijają się wszystkie naturalne, jak i antropogeniczne procesy oraz zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej, a zarazem za komponent środowiska posiadający zdolności do przechowywania gromadzonych informacji o rozwoju środowiska geograficznego. Wynikiem procesów glebotwórczych oraz procesów i zjawisk zachodzących w otoczeniu pedosfery jest profil glebowy, składający się z poziomów genetycznych, często będących również poziomami diagnostycznymi, których rodzaj, morfologia, właściwości i wzajemny układ są zapisem informacji o aktualnym i geologicznym środowisku, w którym następował rozwój danej gleby.

Studia pokryw glebowych lub też analizy współczesnych charakterystyk glebowych, będących indykatorami środowiska pedogenicznego w jakim kształtowała się dana gleba pozwalają na rekonstrukcję warunków środowiska jakie panowały w minionych okresach geologicznych. W procedurach takich często stosuje się analizę porównawczą opartą o zasady aktualizmu geograficznego, czyli porównywanie właściwości gleb współcześnie rozwijających się w innych strefach klimatycznych z właściwościami gleb które w przeszłości rozwijały się w podobnych uwarunkowaniach środowiska, chociaż współcześnie występują w odmiennych strefach geograficznych. Najwięcej informacji o paleogeograficznych uwarunkowaniach rozwoju gleb i ich ewolucji świadczą:
 • gleby kopalne (pogrzebane), czyli powstałe w geologicznej przeszłości, a następnie przykryte młodszymi osadami, które odcięły je od bezpośredniego oddziaływania współczesnych czynników pedogenicznych,
 • gleby reliktowe, czyli powstałe w odmiennym od współczesnego środowisku pedogenicznym, a występujące obecnie w innym środowisku pedogenicznym, zachowujące jednak pierwotne cechy (reliktowe) charakterystyczne dla środowiska w którym powstały,
 • pedolity, czyli gleby powstające z wolno narastających osadów, których akumulacja jest na tyle wolna, że nie zakłóca procesu pedogenezy, a poszczególne laminy osadów charakteryzują określone warunki środowiska.
Gleba będąc jednym z komponentów środowiska jest interakcyjnie związana z innymi komponentami, spełniając określone funkcje w megasystemie środowiska geograficznego. Wśród najważniejszych funkcji należy wymienić:
 • środowiskotwórczą - wyrażającą się udziałem gleby w kształtowaniu lub rozwoju: klimatu lokalnego, gospodarki wodnej, szaty roślinnej, czy też rzeźby;
 • ekologiczną, określaną również jako funkcja przestrzeni życiowej i zasobów genowych - z uwagi na udział gleby w produkcji i rozkładzie materii organicznej, przepływie energii oraz obiegu i retencji pierwiastków biogennych;
 • edaficzną, inaczej zasobu naturalnego - rozumianą jako generowanie przez glebę warunków rozwoju dla roślin i zwierząt, w tym dla roślin uprawnych;
 • sozologiczną, nazywaną również regulacyjną - poprzez udział gleby w neutralizacji szkodliwych wpływów egzogenicznych, zwłaszcza antropogenicznych;
 • gospodarczą, (użytkową) - jako że gleba stanowi "warsztat pracy" dla części zatrudnionych w pierwszym sektorze gospodarki, to jest rolnictwie i leśnictwie.
Z punktu widzenia geograficznego zróżnicowania pokrywy glebowej, gleby dzielimy na:
 • strefowe (zonalne), czyli powstające pod determinującym wpływem czynnika klimatyczno-roślinnego charakterystycznego dla danej strefy geograficznej (np: gleby bielicoziemne i brunatnoziemne w Polsce);
 • śródstrefowe (interzonalne), czyli powstające pod determinującym wpływem czynnika litologicznego, niezależnie od stosunków hydrotermicznych danej strefy klimatycznej (np.: wapniowcowe, słone);
 • pozastrefowe (ekstrazonalne), czyli występujące wyspowo poza właściwą sobie strefą klimatyczno-roślinną (np. czarnoziemy w Polsce);
 • niestrefowe (azonalne), czyli niewykształcone, inicjalne.
Znaczne obszary gleb na poszczególnych kontynentach przeznaczane są na tereny uprawne, a następnie w wyniku procesów agrotechnicznych narażane na erozję wietrzną i wodną (powierzchniową i liniową) oraz ubożenie w materię organiczną i składniki odżywcze. Duża część gleb tracona jest bezpowrotnie w wyniku rozwoju budownictwa oraz infrastruktury transportowej, jak i pozyskiwania surowców metodą odkrywkową. Presja człowieka na pokrywę glebowa wzrasta z roku na rok, dlatego też ochrona jej zasobów jest wyzwaniem cywilizacyjnym, ażeby przyszłe pokolenia mieszkańców naszej planety miały zagwarantowane to, co nam było dane. Chrońmy "skórę" Ziemi dla naszych wnuków.

GLEBY - jak dbać o “żyzny naskórek” Ziemi?

<< [Figury] >>
 

© Komitet Planeta Ziemia